ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)


A weboldal üzemeltetőjének (a továbbiakban Szolgáltató) adatai:


Vállalkozó neve: Via Savária Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Havasi gyopár köz 6.

Adószám: 11512244-2-08

Cégjegyzékszám: 08-09-034695

Nyilvántartásba vevő szerv: Belügyminisztérium

Telefonszám: 0670/363-2352

E-mail cím: [email protected]


A tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Squarespace Ireland Ltd.

Székhely/telephely: Le Pole House, Ship Street Great, Dublin 8

E-mail: https://squarespace.com


A Szolgáltató tekintetében, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre és szakmai érdekképviseleti szervnek sem tagja.


A Szolgáltató weboldalának címe:
www.szitarlaura.hu


Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége:


A Szolgáltató a hatályos Általános Szerződési Feltételeit internetes weboldalán teszi közzé.


Az Általános Szerződési Feltételek tartalma:
Jelen Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek a www.szitarlaura.hu weboldalon és elektronikus levélben történő megrendelés, vásárlás esetén. Ezen feltételek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. §. (1) bekezdése szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak.
Jelen Általános Szerződési Feltételek minden olyan adásvételre és szolgáltatás igénybevételére kiterjed, melyet a Vásárló a Szolgáltatótól történő megrendeléssel kezdeményez. A Vásárló, ha a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával, vagy elektronikus levélben történő visszaigazolással tehet meg. Amennyiben a Szolgáltató a vételár átutalását megelőzően, szabályszerűen hozzáférhetővé teszi, vagy elküldi a Vásárló részére a jelen Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot, de a Vásárló az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kapcsolatban nem küld visszajelzést a Szolgáltató részére, azonban az online termék ellenértékét átutalja a Szolgáltató bankszámlájára, úgy kell tekinteni, hogy a Vásárló az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Vásárló között. A jelen Általános Szerződési Feltételek bizonyos rendelkezései kizárólag a Fogyasztóként eljáró Vásárlókra vonatkoznak.


Az Általános Szerződési Feltételek hatálya:
Jelen Általános Szerződési Feltételek 2020. június 15. napján lép hatályba, ez megegyezik az Általános Szerződési Feltételek weboldalon való közzétételének napjával. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Vásárlóra és vásárlásra hatályosak.


A Vásárló a megrendelés elküldése előtt nyilatkozik arról, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit ismeri, az abban foglaltakat elolvasta és megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadja. A Vásárló a megrendelés elküldésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek a felek közötti szerződés elválaszthatatlan részét képezi.


A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a megrendelés elküldésének időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek kerülnek alkalmazásra.
Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott, az alábbiakban megnevezett szolgáltatásokra, adásvételekre terjednek ki: a Szolgáltató által készített online tanfolyam megvásárlására. A Szolgáltató által a weboldalon nyújtott szolgáltatások igénybevételére az a személy jogosult, aki az online tanfolyamot megrendelte és jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat elfogadta.Az Általános Szerződési Feltételek a fentiekben nevesített szolgáltatás vonatkozásában az ezen szolgáltatás igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza.


A vásárlás menete, a szerződés létrejötte:
A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy Vásárló az online terméket megrendeli, megrendelését elküldi, és azt a Szolgáltató visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Vásárló ajánlatát) a Vásárló által megadott e-mail címére, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. A Szolgáltatónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, ha annak teljesítésére tőle már el nem várható okok miatt (pl.: az online terméket már nem értékesíti, vis maior, stb.). Elállás esetén a Szolgáltató köteles elszámolni a Vásárlóval, amennyiben pénzmozgás történt.
A honlapon közölt információk nem minősülnek az Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Vásárló minősül ajánlattevőnek, és a szerződés a Vásárló által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Szolgáltató által történő elfogadásával jön létre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései szerint.
A Szolgáltató által forgalmazott online termékek a www.szitarlaura.hu weboldalon kerülnek bemutatásra. Az egyes terméktípusoknál részletes leírás található a termékekről. Az esetleges elírásokért, téves adatokért az Szolgáltató felelősséget nem vállal.


A Vásárló kiválasztja az általa megrendelni kívánt online terméket, az „Ez kell nekem” gombra kattintva, ezt követően személyes adatai megadására kerül sor. Ezt követően kiválasztja a fizetési módot, majd véglegesíti a megrendelést, a megrendelés elküldésre kerül.A Vásárló a megrendelés elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után.A Szolgáltató a megrendelést elektronikus üzenetben visszaigazolja.A weboldalon történő elektronikus megrendelés feladásával, és a visszaigazolás megküldésével létrejön a szerződés a Vásárló és az Szolgáltató között, amikor az Szolgáltató kinyilvánítja, hogy elfogadja a Vásárló megrendelését.


A Vásárló ezt követően kifizeti az online termék ellenértékét, a vételár Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően Szolgáltató kiállítja vonatkozó számláját, melyet elektronikusan küld el a Vásárló részére.Ezt követően a Szolgáltató az online oktatási felületére felvezeti a Vásárló nevét és elektronikus levelezési címét, melyről a Vásárló elektronikus levélben értesítést kap.A Vásárló ezt követően regisztrál az oktatási felületen, létrehozza saját fiókját, ahova megkapja a tananyagot.
A letöltéssel a Vásárló a felvételen az alábbiak szerinti korlátozott felhasználási jogot szerez: A Vásárló a terméket kizárólag saját céljára és saját készülékén (például személyi számítógép, táblagép, mobiltelefon) jogosult használni.


Ha a Vásárló megrendelést küld a weboldalon, és a Szolgáltató a megrendelést elektronikus üzenetben visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Vásárló ajánlatát) adásvételi szerződés jön létre a Vásárló és a Szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a Vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni.)


A Vásárló elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.


A szerződés magyar nyelven jön létre, a Szolgáltató elektronikus formában tárolja a megrendelést, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra, így a későbbiekben nem kereshető vissza.


A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető teljesítési késedelemért, illetve egyéb problémáért, semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Vásárló számára a megrendelés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít, a megrendelőlap a Vásárló ellenőrzése, jóváhagyása nélkül technikailag sem küldhető el a Szolgáltató részére.


Eladási ár:
A weboldalon feltüntetett árak érvényes fogyasztói árak, melyek pénzneme magyar Forint.


A Szolgáltató fenntartja a weboldalon feltüntetett árak változtatásának jogát. Az árváltozás a weboldalon való megjelenéssel lép hatályba. A Szolgáltató garantálja, hogy a Felek közötti ajánlati kötöttség és annak Szolgáltató részéről történő elfogadását követően esetlegesen felmerülő árváltozás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.


A Szolgáltató által küldött visszaigazolást követően tehát a megrendelés fizetendő végösszege nem változik. Előfordulhat azonban, hogy valamilyen technikai hiba vagy elírás következtében a piaci ártól jelentősen eltérő, téves ár jelenik meg a weboldalon. Ilyen esetben a Szolgáltató a rendelt termék elküldése előtt telefonon (vagy elektronikus üzenetben) megkeresi a Vásárlót egyeztetés céljából. Az ilyen megrendeléseket a Szolgáltató nem tekinti érvényesnek, és az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a termékek árait pontosan tüntesse fel weboldalán. Amennyiben minden gondossága ellenére hibás ár került a weboldalon feltüntetésre, a Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy a terméket a hibás áron értékesítse.


Adatbeviteli hibák javításának lehetősége:
A megrendelés során a Vásárlónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására, vagy törlésére. Ha a Vásárló a javítani kívánt adatlapon már tovább lépett, de még nem véglegesítette a megrendelést, abban az esetben célszerű a böngésző vissza gombjára kattintani a kívánt oldal megjelenéséig, ahol a módosítás elvégzésére van lehetőség.


Ha a megrendelés elküldését követően szeretné a Vásárló módosítani a megadott adatokat, ezt a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségein tudja jelezni a Szolgáltató irányába.


A Vásárló a megrendelés véglegesítésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Vásárló hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul közölt adatokból keletkező károkért nem vonható felelősségre.


A rendelés során pontatlanul megadott elektronikus levelezési cím, vagy a postafiók tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a szerződés létrejöttét. Ilyen esetekben a Szolgáltató megpróbál egyéb módon kapcsolatba lépni a Vásárlóval.


Fizetési feltételek:
A Szolgáltató weboldalán megrendelt termék ellenértékét a Vásárló előre utalással, vagy bankkártyával fizeti meg.


Előre utalással történő fizetés: a Vásárló ez esetben a Szolgáltató bankszámlájára utalja a megvásárolni kívánt online termék ellenértékét. Az összeg Szolgáltató bankszámlájára történő megérkezését követően Szolgáltató intézkedik az online termék elérhetővé tételéről.


Bankkártyás fizetés (SimplePay): A vételár kiegyenlítése érvényes bankkártyával történhet a SimplePay (OTP Bank) rendszerének igénybevételével. A megrendelés elküldése után a rendszer tovább lép az OTP SimplePay fizetési oldalára. A rendszer tovább lépését követően a fizetésre a SimplePay Általános Szerződés Feltételeinek rendelkezései vonatkoznak. A fizetés a SimplePay honlapján feltüntetett bankkártyatípusokkal történhet, az OTP online kártyaelfogadó terminálján (VPOS) keresztül (SimplePay). Itt a fizetéshez meg kell adni a bankkártyán szereplő nevet, a kártya számát, lejárati dátumát és érvényesítési kódját (CVC2 vagy CVV2). A Vásárló a bankkártya adatainak megadását követően a „Fizet” gombra kattintva indítja el a tranzakciót. A sikeres fizetésről az OTP SimplePay oldal elektronikus üzenetben küld visszaigazolást.


A bankkártyával történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Vásárló fizetéskor felel azért, hogy jogosult a megadott fizetési mód és eszköz használatára, és hogy a megadott fizetési adatok valósak és pontosak.
Szolgáltató kijelenti, hogy a bankkártyával történő fizetés esetén semmilyen, a fizetési tranzakcióhoz szükséges adatot nem kezel, gyűjt, tárol, ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá. Egyebekben a személyes adatok kezelésére az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései irányadóak.


A Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.


A Vásárló elfogadja, hogy a megrendelt online termék ellenértékéről kiállított számlát kizárólag elektronikus úton kapja meg az általa megadott elektronikus levelezési címre. A Vásárlónak gondoskodnia kell arról, hogy a számla elektronikus úton kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) ezt ne akadályozzák. Elektronikus levelezési cím változása esetén a Vásárló köteles a Szolgáltatót elektronikus levélben értesíteni.


Teljesítési idő, a szolgáltatás igénybevétele:
A teljesítés időpontja a megrendelt szolgáltatás igénybevételének biztosítása, a hozzáféréshez való információk megküldése, valamint a megrendelt termék Vásárló részére történő megküldése. A megvásárolt termék Vásárló részére történő megküldésére a vételár Szolgáltató bankszámlájára való megérkezését követő 24 órán belül kerül sor.


Vásárló tudomásul veszi, hogy Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a vállalt szolgáltatást a szakmai és etikai szabályok megtartásával, legjobb tudása és tapasztalata alapján, a Vásárló érdekeit szem előtt tartva nyújtja, eredmény megvalósítására – az oktatási anyagban elhangzott információk alapján – nem vállal kötelezettséget. Az oktatási anyagban elhangzott információk nem minősülnek szakmai tanácsadásnak és nem is helyettesítik azt. Az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás helyzetek miatt a Szolgáltató felelősséget nem vállal.


Vásárló tudomásul veszi azt is, hogy az oktatási anyagból megismert információkat nem jogosult harmadik személyek számára továbbítani, sokszorosítani és forgalomba hozni. A hivatkozott tananyag Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, bármilyen felhasználás kizárólag a Szolgáltató előzetes engedélyével lehetséges.


Adatvédelem:
A Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.A Szolgáltató megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnerei, Vásárlói személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató szintén a Szolgáltató weboldalán és székhelyén érhető el.


Elállási jog:
Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a Vásárló (Fogyasztó) az adásvételi szerződés megkötésétől számított 14 napon belül hátrányos jogkövetkezmények és indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. A Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 naptári napon belül.A Vásárló ezen jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat megtétele, vagy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében található elállási/felmondási nyilatkozatminta útján gyakorolhatja.

A fenti elállási jog nem illeti meg a Vásárlót a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (a szolgáltatás egészének teljesítését követően), valamint a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az itt írt elállási jogot.Vásárló tudomással bír arról, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások vételárának megfizetését követő 24 órán belül elküldje a szolgáltatás-csomag eléréséhez szükséges információkat a Vásárló részére elektronikus üzenet formájában. Az elektronikus üzenet elküldésével a Vásárló elveszíti a jelen pontban részletezett elállási jogát, melyet Vásárló jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával tudomásul vesz.A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására kizárólag a fent írt információk elküldését megelőzően van mód.


Szavatosság:
A Szolgáltató szavatossági felelősségére a Polgári Törvénykönyvben, a szavatossági igények intézésére pedig a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadók. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kárért, mely az oktatási anyag nem szakszerű vagy nem jogszerű felhasználásából ered.


Szavatossági igény bejelentésének módja: Amennyiben a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban a Vásárló szavatossági jogát kívánja érvényesíteni, azt a Szolgáltató részére küldött nyilatkozattal tudja megtenni.


A Vásárló bejelentheti szavatossági igényét a Szolgáltatónak küldött postai úton küldött levélben (Via Savária Kft. egyéni vállalkozó 9400 Sopron, Havasi gyopár köz 6.), vagy elektronikus levélben ([email protected]).


A levélnek tartalmaznia kell:
a Vásárló nevét, címét, a termék/szolgáltatás megnevezését, vételárát, a megrendelés időpontját, a hiba bejelentésének időpontját,a hiba leírását,a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.


Amennyiben a Szolgáltató a Vásárló igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb 3 munkanapon belül köteles értesíteni a Vásárlót.A Szolgáltató törekszik rá, hogy a kijavítást legfeljebb 15 napon belül elvégezze.


A Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:
Amennyiben a Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni a Szolgáltató felé, azt szóban, vagy írásban: postai úton (Via Savária Kft. egyéni vállalkozó 9400 Sopron, Havasi gyopár köz 6.), vagy elektronikus levélben ([email protected]) teheti meg.


A Szolgáltató minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni.


Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.


Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.


A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a Vásárló neve, lakcíme,a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,a Vásárló panaszának részletes leírása, a Vásárló által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,a Szolgáltató nyilatkozata a Vásárló panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a Vásárló aláírása,a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a Békéltető Testületi eljárást.


Békéltető Testület, Fogyasztóvédelem:
A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Vásárlókat, hogy amennyiben a Vásárló nem ért egyet a Szolgáltató válaszával, melyet panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:
Békéltető Testületi eljárás kezdeményezéséhez a Vásárló lakóhelye szerinti illetőségű Békéltető Testülethez, vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat a Vásárló:


Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület:

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: 06-96/520-217

Fax száma: 06-96/520-218

E-mail cím: [email protected]


A Békéltető Testület olyan független testület, mely a megyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. Létrehozásuk célja az volt, hogy megkíséreljék a Vásárló és a Szolgáltató között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését.


A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy a Vásárló megkísérelje a vitát közvetlenül a Szolgáltatóval rendezni. A Békéltető Testület eljárása ingyenes, a Vásárlónak csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a Testület a Vásárló hátrányára dönt.


A Békéltető Testület eljárása a Vásárló kérelmére indul. A kérelmet a Békéltető Testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.


A kérelemnek tartalmaznia kell:
a Vásárló nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,a Szolgáltató nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,az illetékes Békéltető Testület helyett kérelmezett Testület megjelölését,a Vásárló álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,a Vásárló nyilatkozatát arról, hogy a Vásárló a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,a Vásárló nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más Békéltető Testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,a Testület döntésére irányuló indítványt,a Vásárló aláírását.


A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Vásárló bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Vásárló rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.Ha a Vásárló meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/


A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.


Vegyes és záró rendelkezések:
A Vásárló weboldalról történő megrendelése feltételezi, hogy a Vásárló az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak (például az internetszolgáltató) felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.


A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.


Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.
Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.


Vonatkozó jogszabályok:
A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól.


Jelen Általános Szerződési Feltételek 2020. június 15. napján lépnek hatályba, az ezt követően létrejött megrendelések, szerződések tekintetében alkalmazandók.